Gepost door: Alice Anna Verheij | 10 juni 2012

Dit blog is gesloten.

Beste lezers,

dit blog is gesloten. De activiteiten in het kader van onderzoek en verbetering van de zorg voor transgenders door mij zijn al lange tijd gestopt. De reden dat deze website nog bestaat én beheerd wordt is dat er nog geregeld gebruik gemaakt wordt van informatie op deze website.

Het is van belang om op te merken dat de informatie sinds de zomer van 2009 niet meer is bijgehouden en daardoor inmiddels (deels) achterhaald is.

Alice Verheij
schrijfster, onderzoekster

Gepost door: Alice Anna Verheij | 23 juni 2009

Ziektekostenverzekeraar benadeeld transseksueel

Jarenlang al is de willekeur van de zorgverzekeraars rond de vergoedingen voor geslachtsaanpassende operaties een doorn in het oog van transseksuele mannen en vrouwen. De wijze waarop de verschillende zorgverzekeraars op volslagen willekeurige wijze de regels en het vergoedingenstelsel voor de basisverzekering aan hun laars lappen is schrijnend. Heel recent is er weer een triest geval toegevoegd aan de lijst van benadeelde en geschoffeerde transseksuelen. Het gaat om Angela uit Haarlem.

Wat wil het geval? De Gezondheidsraad en het College Van Zorgverzekeraars (CVZ) adviseren het ministerie van WVS over de vergoedingen die in de basisverzekering opgenomen zijn. Sinds jaar en dag is de geslachtsaanpassende operatie daar een onderdeel van. Dat beleid is niet gewijzigd gelukkig. Maar ook al jaren lang kennen we in Nederland lange wachtlijsten voor die operaties. De capaciteit van de genderteams van het VUmc in Amsterdam en UMC Groningen is simpelweg niet voldoende om te komen tot een maatschappelijk acceptabele wachttermijn voor een operatie. Dat is niet uniek want er zijn veel soorten operaties die door de lange wachtlijsten problematisch zijn. Om die reden is er de regel dat bij overschrijding van meer dan een half jaar de verzekerde toegestaan wordt de ingreep in een ander EG land te laten plaatsvinden. Hierover zijn internationale afspraken. De zorgverzekeraars behoren deze uitvlucht voor patiënten te ondersteunen. Er is zelfs een uitspraak van het Europees Hof (bron: ministerie van WVS) die dat aangeeft en waarbij is vastgesteld dat de vergoeding tot het bedrag voor dezelfde ingreep in eigen land hoort te gaan.

Niets is minder waar in de praktijk. Eén manier van ontmoediging voor operaties in de buurlanden die door de zorgverzekeraars wordt toegepast is bijvoorbeeld het achteraf vergoeden waardoor alleen de meer draagkrachtigen in staat zijn de betreffende operatie te ondergaan in een kliniek over de grens. Je zult een bedrag van toch al snel zo’n 14.000 euro toch vaak niet zomaar beschikbaar hebben. Transseksuelen hebben immers doorgaans toch al geen geweldige economische positie. Een andere manier  van ontmoedigen is het erg lang doen over het verlenen van ‘toestemming’ voor de operatie. De verwerking van het beruchte formulier 112 wordt bijna nooit binnen de daarvoor geldende termijn gerealiseerd. Na alle jaren gesprekken en wachttijd, hormoontherapie van minimaal een jaar en vaak anderhalf jaar betekend dit voor de transseksuelen die de operatie willen ondergaan in een buitenlandse kliniek een onnodige verlenging van de wachttijd terwijl een belangrijke reden voor de ‘vlucht’ naar het buitenland nu juist de exorbitant lange wachtlijsten in Nederland is.

Maar het kan nog erger zoals vorige week bleek in het geval van Angela, een Haarlemse transseksuele vrouw die de operatie in Brussel zou ondergaan. De toestemming voor de operatie was verleend door Ohra, tenminste dat dacht ze want dat was de boodschap die ze telefonisch kreeg ruim voor de operatie. Eenmaal in Brussel kreeg ze één dag voor de operatie de officiële brief via de fax om er tot haar schrik achter te komen dat Ohra besloten had slechts 45% van de operatiekosten te vergoeden. Iets wat dus helemaal niet mag volgens het Europese hof en de zorgwet. Aangezien op de korte termijn voor de operatie het niet mogelijk bleek een en ander te corrigeren betekende dit het niet doorgaan van de operatie in Brussel. Angela is uiteindelijk gedesillusioneerd naar huis terug gegaan.

Het leed dat hier door Ohra is aangericht is groot. Je moet de spanning in de laatste weken voor deze levensveranderende operatie hebben meegemaakt om te weten hoe dramatisch een annulering op het laatste moment is. Niet dat de blunderende zorgverzekeraar zich vooralsnog iets daarvan aantrekt. Het is het zoveelste voorbeeld van de volslagen willekeur waar de zorgverzekeraars transseksuelen aan blootstellen. Het is niet meer dan een voorbeeld, een incident zoals zovelen. En dat is nu precies het zorgelijke. De over gereguleerde zorg in Nederland geeft zorgverzekeraars de ruimte om mensen ongelijk te behandelen, in extreme onzekerheid te laten leven over de vergoeding voor operaties die in de basisverzekering vallen en mensen te schofferen op een bizarre manier. Zelfs tegen de wet in.

Het wordt tijd dat dit veranderd. Het wordt tijd dat er antwoord komt op de kamervragen van Mathieu Hemelaar aan de minister als het gaat om de zorg voor transseksuelen. Het wordt tijd dat het ministerie van Volksgezondheid er voor gaat zorgen dat transseksuelen duidelijkheid krijgen over vergoedingen en ingrepen in andere EG landen. Het wordt tijd dat iemand in de zorg zich eindelijk eens druk gaat maken over dit soort misstanden. Maar het wordt vooral tijd dat de zorgverzekeraars hun fatsoen gaan houden en zorgen dat hun medewerkers op de hoogte zijn van regels rond vergoedingen én dat zij er voor zorgen dat er geen sprake van willekeur kan zijn bij vergoedingen van handelingen die onder de basisverzekering vallen. Dat is een taak van de verzekeraars én het CVZ. Gegeven de huidige misstanden blijken die echter te verzaken waardoor er eigenlijk niets anders overblijft dan ingrijpen door de minister of een gang naar de rechter. Ook al komt die minister uit een partij die in vorige kabinetten meegewerkt heeft aan de minimalisering van de geslachtsaanpassende behandelingen in Nederland heeft ook minister Klink de plicht te streven naar rechtsgelijkheid.

Het is trouwens voor transseksuelen nauwelijks mogelijk om een geschikte zorgverzekeraar te kiezen omdat geen van de zorgverzekeraars duidelijk geeft over hoe zij met de vergoedingen voor de verschillende noodzakelijke behandelingen omgaan. Het gevolg is dat je als transseksueel tegenwoordig aan een soort verzekeringsloterij mee doet met de soms ijdele hoop normaal behandeld te worden en de vergoedingen te krijgen waarop je volgens de basisverzekering recht hebt.

nelleke

Voor Ohra rest slechts in dit geval het schaamlapje. Wellicht dat men terug komt op hun dwaling in dit geval, wellicht is daar een rechtsgang voor nodig want zorgverzekeraars hebben een ontzettend arrogante houding als het gaat om grote fouten die gemaakt zijn. Voorlopig wordt een transseksueel niet ‘beter van… de nieuwe zorgverzekering van Ohra’ en daar helpt zelfs Nelleke van Ohra niet tegen.

Alice Verheij

 

Gepost door: Alice Anna Verheij | 13 januari 2009

Transnormativiteit: een rem op emancipatie!

bell_curve2
Transnormatief. Het is net zoiets als heteronormatief en homonormatief. De afgelopen week ben ik weer eens tegen het verschijnsel aangelopen. In eigen kring nog wel. Waar heteronormatief het opleggen van de hetero seksualiteitsbeleving aan niet hetero’s inhoudt en homonormatief het opleggen van een homoseksuele seksualiteitsbeleving aan andere homo’s, bi’s of transgender inhoudt, daar hebben we dus transnormatief als een derde variant van normativiteit.

Transnormatief. In de wereld van gender normalen (normaal in de zin van wat we in de normaalkromme in het middengebied zien) en de wereld van transgenders komt normativiteit op basis van genderbeleving en genderuiting nadrukkelijk voor. Zo kunnen mannen zich ontzettend normatief opstellen naar andere mannen (“wordt toch eens een ‘echte’ kerel”) en kunnen vrouwen hetzelfde doen naar andere vrouwen (“goh heb je nog geen kinderen meid?”). In de wereld van transgenders (en voor mij bestaat die wereld uit allerlei denominaties als queer, gender bender, travestiet, transseksueel, transgenderist en nog allerlei ander moois) komt transnormatief gedrag ook voor. Een observatie…

De transgender wereld kenmerkt zich door een veelheid aan verschillende genderbelevingen waarbij het enige gemeenschappelijke is dat die genderbeleving niet in lijn is met het fysieke geslacht dat iemand bij geboorte heeft gekregen. Het gemeenschappelijke begint daar en houdt daar ook vaak op als het gaat om de vraag hoe die diverse groepen binnen het transgenderspectrum zich tot elkaar verhouden. In milde vorm tolereren de verschillende groepen elkaar of werken zelfs samen. In de wat negatievere vorm zijn de groepen gescheiden en weten nogal duidelijk uit te leggen waarom zij ieder weer anders zijn dan de andere groepen. In de lelijke vorm is er sprake van een hiërarchie of pikorde (excusé le mot in dit verband).

Voorbeeld. Het is al vaker geconstateerd dat ‘post op’ transen (zij die een geslachtsoperatie achter de rug hebben) de ‘pré op’s’ maar beperkt serieus nemen. Immers, die prille pré-opjes weten nog van niks en de ‘ervaren’ post-op’s laten dat nog weleens merken. Er is sprake van generaties van transgenders. Zo vinden sommigen dat transgenders (in de Nederlandse definitie van transen die geen operatie laten uitvoeren) geen transseksuelen zijn en worden travestieten gezien als mensen met een gestoorde seksualiteit. Om het allemaal maar even te chargeren…

Het is een verschijnsel dat we op allerlei plaatsen in de maatschappij zien. Overal waar mensen een bepaalde gemeenschappelijkheid hebben zijn er binnen zo’n groep al snel subgroepjes te onderkennen die zich graag willen verbijzonderen van de rest. Vaak op minder aangename wijze door de andere subgroepjes te devalueren. Korfbal is een meidensport, Leidse ballen zijn heel wat anders dan Delftse ballen, Uva is geen VU en Feijenoord zal nooit het niveau van Ajax halen.

Geheel conform de menselijke behoefte tot het zich willen onderscheiden ten opzichte van de ander door het zich afzetten tegen specifieke kenmerken, meningen, cultuur, afkomst, geaardheid of identiteit gedraagt een deel van de transgender gemeenschap zich transnormatief naar mede transen. Fora op internet worden alleen toegankelijk gehouden of gemaakt voor ‘echte’ transseksuelen en niet voor mensen die niet aan een nauw gestelde definitie voldoen. Veel transseksuelen wensen zich niet (meer) te associëren met travestieten, ondanks dat ze meestal zelf een travestiefase hebben doorlopen in hun carriëre als transseksueel. En soms zijn transgenders van mening te behoren tot de verlichte ‘gender andersen’ die de beperkingen van transseksualiteit of travestie zijn ‘ontgroeid’.

Alles bij elkaar nemend is dat een wat jammere en weinig hoopvolle observatie als het representatief zou zijn voor het gedrag binnen de totale groep. Of dat zo is durf ik niet te stellen. Wel zie ik met enige regelmatig uitingen van dat gedrag naar boven komen. Met vervelende gevolgen. Is het niet dat er mensen binnen de eigen gemeenschap (als die al bestaat) gekwetst worden door transnormatief gedrag, dan is het wel op zijn minst een gedragsvorm die contraproductief werkt bij de emancipatie van de gehele groep. Binnen de groep man naar vrouw transgenders wil het er nog weleens heftig aan toe gaan en dan gedraagt men zich al snel als een verzameling ‘kijvende wijven’. Om het maar eens lekker gendernormatief te stellen. Het resultaat is energieverlies en afleiding van een veel belangrijker probleem waar de gehele groep mee kampt. Emancipatie.

Want geëmancipeerd is het niet om in normatief gedrag te vervallen. Immers, dat gedrag sluit een gezonde uitwisseling van meningen en gedachten uit. Het is een blokkerende houding. Daarmee belemmerd het ‘t ontwikkelen van het genderdenken binnen de eigen groep. Als de groep een gezonde maatschappelijke positie had zou dat niet eens erg zijn. Maar de groep heeft die positie niet. Nog steeds bevindt men zich in een eerste emancipatiegolf strijdend tegen gendernormatieve wetgeving. Verder emancipatie is helaas nog (verre) toekomstmuziek bij gebrek aan organisatie en rolmodellen. In een dergelijk maatschappelijk kader dat dus al niet ontvankelijk is voor mensen die de grenzen van het begrip gender door hun genderidentiteit ter discussie stellen is normatief gedrag emancipatie belemmerend gedrag. Het zou dan ook goed zijn als een ieder die in wat voor hoedanigheid dan ook een min of meerdere transgender identiteit heeft beseft dat het zich normatief opstellen schadelijk is voor de groei van het zelfbewustzijn van transgenders en het verbeteren van de maatschappelijke positie. En uiteindelijk schadelijk voor zichzelf.

In dat licht bezien is transnormatief (groeps)gedrag op internetfora die voor de eigen groep bedoeld zijn iets dat men zou moeten willen bediscussiëren, zo niet bestrijden. Helaas, zover is het nog niet wat dus aangeeft dat er nog heel wat te doen is voordat emancipatie een feit zal zijn. Het zou in dat verband ook vanuit wetenschappelijke optiek niet zo’n slecht idee zijn om onderzoek te doen naar emancipatie en ontwikkeling van de Nederlandse transgender gemeenschap. Ter ondersteuning van de verdere opbouw van die gemeenschap.

Alice Verheij

— English language version follows here —

Transnormativity puts the brakes on emancipation.

Transnormativity. It something just like heteronormativity and gaynormativity. Last I ran into the phenomonen again. In my own circles strangely enough. Where heteronormativity means forcing hetero sexuality to non hetero’s and gaynormativity means thesame from gays to other gays, bisexuals or transgenders, we find transnormatiivty as the third variety of normativity.

Transnormativity. In the world of the ‘gender normals’ (normal as in what you find in the graph as the mean average or norm) and in the world of the ‘gender diverse’ there is clearly this normativity based on gender awareness and gender outing. Men can by very normative to other men (‘you gotta become a ‘real’ man’) and women sometimes do thesame to other women (‘gee, so you still don’t have kids’). In the transgender sphere (which in my observation exists of all sort of denominations like queer, gender bender, transvestite, transsexual, transgenderits (Dutch term for those who really live in between) and many other beauties) transnormativity exists strongly. An observation…

The transgender world defines itself by a multitude of different gender awarenesses where the only common denominator is that this gender awareness is not aligned with the physical (born) gender. The common denominator begins there and often ends right there also when confronted with the question as to how these diverse groups within the transgenderspectrum see the ‘others’. In the mild variety the various groups tolerate each other and might even work together sometimes. In the more negative form the groups are strongly seperated explaining why they differ from the others. In the ugly form there is a hierarchy or in Dutch ‘dick order’ (sorry for that).

Example. It’s been observed many times that ‘post op’ trannies (they who did their gender reassignment surgery) do not take the ‘pre-ops’ just a bit serious. Hey, in their young experience the pre-ops know nothing and the ‘experienced’ post-ops are more than willing to let them know that. There are generations of transgenders. Some find that transgenderists (remember the Dutch definition) who do not seek gender reassignment surgery are not ‘real’ transseexuals and transvestites are seen as people with a disturbed sexuality.

It’s a phenomenon that we find in many corners of society. Everywhere where people group on the basis of any common denominator there are quickly subgroups formed who need to be ‘special’ and separate themselves from the ‘others’. Just like political party behavior. Just like tribes. Many times in a not so nice manner by devaluating the other subgroups. Korfball (for the non Dutch that’s something like netball) is a ‘girly’ sport, Leiden University students are different from ‘Delft’ University students, the University of Amsterdam is not like the Free University and Feijenoord soccer club will never reach the quality of Ajax soccer club. Completely conform the human need to define themselves by differing from the other, resisting specific identities, meanings, culture, inheritance, sexual identity or gender a part of the transgender community behaves itself to their fellow transgenders. Fora on the internet are kept closed for others than the ‘real’ transsexuals and for those who do not fit the tightly formulated definition of transsexual. Many transsexuals do not (any longer) wish to associate themselves with transvestites, in spite the fact that they once had their own transvestite phase to go through somewhere in their transsexual ‘career’. And sometimes transgenders think they belong to the ‘wiser and more advanced’ group of gender diverse who have outgrown the bounds of transsexuality or travesty.

All in all it’s a somewhat sad and not so hopefull observation if that would be representing the behavior in the whole community. If that is the case? I’m not so certain about it. But I do see on a regular basis the outing af such behavior. With grim consequences. If not people being hurt within their own community (if that even exists by the way) than at least it’s working counterproductive in regard to the emancipation of the whole group. Within the group of man to female transgenders things tend to heat up every now and then and people start to behave as a bunch of catfighting bitches (just stating it a little gender normative). The results is energy loss and distraction from the much more important problem the whole group suffers from. Lack of emancipation.
Because it certainly is not at all emancipated to fall back into normative behavior. Because it’s that kind of behavior that blocks healthy exchange of meanings, thoughts and feelings. It’s an excluding attitude and once excluded it’s impossible to see the other and learn. It limits the development of sane gender thinking within the own community, just like the discussions between ‘cisgendered’ and ‘transgendered’ women in the States does. If the group was holding a healthy social position that wouldn’t really be that much of a problem. But the group doesn’t hold a solid social position. There still is a ‘first emancipatory wave’ battling against gender normative lawmaking. Further emancipation is unfortunately futuristic by lack of an organization and rolemodels. In such a social framework which is not receptive for people who cross the boundaries of gender through their non binary gender identity and challenge these bounderies, normative behavior is blocking and downright dangerous for emancipation. It would be a good thing when every-gender-one is aware that taking a normative position is harmfull for the growth of  the selfconscienceness of transgenders and the improvement of their own social position. Thereby harmfull to themselves.

It’s in that light that transnormative (group)behavior on internetfora meant for their own little part of the transgender community is something that needs to be discussed, if not fighted againt. Unfortunately, we’re not there yet. There still is much to do before emancipation is a fact. Even from a scientific point of view it might not even be such a bad idea to research the emancipation of the Dutch transgender ‘community’. In support of building a solid community.

Alice Verheij

Gepost door: Alice Anna Verheij | 1 december 2008

Mededeling – Announcement.

roer

Ik ben er uit. Na lang nadenken, moeizaam (en nog niet volledig) herstel van mijn operatie en een moeizame gang om mijn onderzoek op gang te krijgen kan ik niet anders. Het roer moet om. Het laatste jaar is de emancipatie van transgenders voor mij een belangrijk onderwerp geworden. De zorg (ook maatschappelijk) is slechts een aspect van die emancipatie. Het gaat mij nadrukkelijk om een veel breder gebied. Sociale positie, veiligheid, belangenbehartiging, gelijke rechten en ga zo maar door. Het zijn zaken die me raken en het beperken tot alleen het domein van de zorg is me te beperkt. Maar er is meer aan de hand.
In alle eerlijkheid, bij het opstellen van een gericht onderzoek naar de zorg merkte ik dat ik te weinig basiskennis op het aspect gender heb. Dat vergt dus dat ik daar aan werk en dat kan eigenlijk maar op één verantwoorde manier: naar de collegebanken.

Het gevolg van het bovenstaande is dat ik mijn werkveld zal verleggen van een promotieonderzoek naar de zorg voor transgenders in Nederland naar een studie op het gebied van emancipatie en burgerrechten van transgenders in Nederland. De zorg maakt daar deel vanuit maar is niet dominant. De invalshoek die ik kies is die vanuit de organisatieleer en de politicologie. Reden daarvoor is de matige organisatiegraad van transgenders en de zwakke politieke positie die zich uitdrukt in afhankelijkheid van andere organisaties en verregaande ongelijkheid op het gebied van mensenrechten en burgerrechten. Deze website zal mij daarin volgen en langzaam maar zeker overgaan in een studiesite op het gebied van (trans)gender (burger)rechten, maatschappelijke positie en zorg. De subtitel is al aangepast. Natuurlijk is een ander niet onbelangrijk gevolg van het bovenstaande dat ik de collegebanken ga opzoeken. Welke universiteit zal binnenkort duidelijk worden. Een voorkeur heb ik al. Het wordt in ieder geval genderstudies vanuit de politicologie benaderd.

— English version follows here —

It’s finally clear to me. After long thinking, a hard (and incomplete recovery) from my operation and a difficult time in restarting my research project there’s really only one way to go. I’ll have to change direction. During last year the emancipation of transgenders became an important topic for me. The care (including social) is just an aspect of that emancipation. I emphasize that there’s a broader area of interest. Social positioning, security, equal rights and so on and so forth. These are the issues that touch my soul and limiting myself to just the situation concerning care is to shallow. But it’s more than that.
In all honesty, during the contruction of a dedicated research project on the care situation I found out that I do not have enough background knowledge on the aspect of gender. That means I will have to work on that and there’s only one way to do that: back to college.

The consequence of the above is that I shall move my territory of operation from a PhD research project concerning care for gender dysphoria in the Netherlands to a study of emancipation and civil rights of transgenders in the Netherlands. Care is a part of that but not dominant. The angle I would like to choose is studying the situation from an organizational and political viewpoint. The reason for this is the mediocre degree of organization of transgenders and the extreme inequality on human and civil rights. This website will follow me in that change en slowly but surely transform into a dedicated study website in the area of (trans)gender (civil)rights, social position and care. The subtitel is already changed for that purpose. Of course there’s another not less important consequence of the above: I’ll be going back to college. Which university is still to be decided but soon to be clear. I do have my desires on that. The study category will be gender studies as part of politicology.

Alice Verheij, November 2008

Gepost door: Alice Anna Verheij | 3 april 2008

Brochure ‘hulpverleners’ (brochure ‘aid workers’)

Arianne van der Ven heeft in 2003 een brochure geschreven gericht op hulpverleners die betrokken zijn of worden bij de behandeling van genderdysforie bij volwassenen. Deze uitstekend leesbare tekst levert een gedegen inzicht in de gang van zaken wanneer volwassenen met genderdysforie aankloppen bij psycholoog of psychiater.

hulpverleners.pdf

— English version follows here —

Arianne van der Ven wrote a brochure back in 2003 aimed at aid workers (to be) involved with treatment of gender dysphoria with adults. This excellently written text opens up a detailed view in the proceedings when adults with gender dysphoria contacts psychologists or psychiatrists. The brochure is available in Dutch only.

Gepost door: Alice Anna Verheij | 28 maart 2008

Humanitas’ wgtrans is nu Transvisie, centrum voor genderdiversiteit

De werkgroep transseksualiteit van Humanitas heet vanaf vandaag ‘Transvisie, centrum voor genderdiversiteit’.  De echte verandering is in de duidelijker bundeling van de verschillende activiteiten en de sterk verbeterde website. Met Transvisie breekt een nieuwe fase voor de ondersteuning aan transgenders, transseksuelen en hun naasten via Humanitas aan.

Meer informatie:

http://www.transvisie.nu 

Gepost door: Alice Anna Verheij | 21 maart 2008

Pauze

Voor eenieder die zich afvraagt op mijn onderzoek nog vordert. Dat doet het niet. De reden is dat er veel gebeurt is de afgelopen maanden en vooral ook dat ik op 17 april in het OLVG mijn SRS (sex reassignment surgery) zal ondergaan.

Zodra ik hersteld ben – en dat gaat echt wel een paar maanden duren – pak ik de draad natuurlijk weer op. Eenmaal gestart met zoiets als een promotie dan kan je het toch niet loslaten. Dat gaat dus ook niet gebeuren. Een voordeel is wel dat ik zelf het gehele transitieproces vanuit medisch perspectief achter de rug zal hebben wanneer mijn onderzoeksactiviteiten starten. Ander voordeel is dat ik genoeg tijd heb om me te wijden aan mijn startpublicatie die al geruime tijd in de steigers staat.

Een ieder een goede zomer gewenst, ik heb even andere besognes.

Hartelijke groet,

Alice

Gepost door: Alice Anna Verheij | 28 november 2007

Kabinet weet niet wat transgenders zijn

plasterk_200157a.jpg

In de recente nota ‘Gewoon homo zijn’ van minister Plasterk wordt het kabinetsbeleid op het gebied van lesbo, homo en transgender emancipatie uiteengezet.

Nu ja, over de laatste groep viel niet meer dan het volgende te melden:

‘Over de specifieke knelpunten van de naar voorzichtige schatting dertig tot honderdduizend transgender personen is in ons land maar weinig bekend. Met ‘transgender’ wordt bedoeld personen die buiten de traditionele indeling in twee geslachten vallen. Het kabinet wil dat dit meer zichtbaar wordt. Het landelijk netwerk van transgender personen zal een bijdrage krijgen voor een project op dit terrein. Deze is vooral bedoeld om de grote onbekendheid over dit thema in het algemeen en onder hulpverleners in het bijzonder te doorbreken.’

Kortom het kabinet doet wat het vaker doet: we weten het niet goed, moeten er nog op studeren en laat anderen daar maar een projectje voor uitvoeren.
Bedroevend als het daarbij blijft en voldoende reden om extra aandacht te geven aan onderzoek dat er toe leidt dat parlement en regering de knelpunten voor transgenders kennen en serieus nemen en er daadwerkelijk emancipatie van transgenders tot stand komt. En dan hebben we het nog niet over de vreemdsoortige definitie van transgenders die men hier opvoert.

Alice Verheij

Gepost door: Alice Anna Verheij | 10 november 2007

Zondag 11/11 Transfusion Festival – Sunday Nov. 11th Transfusion Festival

logo_transfusionfestival.jpg

A.s. zondag, de 11e van de 11e is in Amsterdam het eerste festival in Nederland voor transgenders, familie en vrienden. Niet te missen voor als u betrokken bent of wilt zijn bij de transgender gemeenschap!

http://www.transfusionfestival.nl

— English version follows here —

Next Sunday, November 11th, Amsterdam. The first Dutch festival for transgenders, family and friends. Do not miss this if you’re involved with the transgendered community or want to be!

Gepost door: Alice Anna Verheij | 7 november 2007

Website VU MC genderteam actief

logo_vumc.gif

Het VUMC genderteam heeft een themasite geopend. Hoewel nog in aanleg (net zoals de meeste van hun cliënten) is dit een belangrijke eerste stap in de verbetering van de informatie naar professionals en het publiek over wat het team nu eigenlijk doet. Check it!

http://www.vumc.nl/afdelingen/zorgcentrum-voor-gender

— English version follows here —

The Free University Medical Centers genderteam has opened a theme website. Though still under construction (like most of their clients) this is an important first step in improving the information to professionals and the general public on what the team actually does.  Just check the link above…

Alice Verheij

Older Posts »

Categorieën

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.